Cookie Policy
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u verder surft, geeft u Jet Import toelating om deze cookies te gebruiken. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website.
Menu
Klaar voor de zomerterrassen!

Klaar voor de zomerterrassen!

30-05-2024 Jet Import

Perrier is een iconisch merk. Elegantie in een flesje, joie de vivre in dat welbekende groen. Het Franse bruiswater smaakt naar genieten op een zonovergoten terras en staat al sinds 1863 garant voor kwaliteit. Na lang onderhandelen wisten we het exclusieve recht om Perrier te verdelen in België binnen te halen. 

“Perrier staat voor Franse elegantie en past perfect in de meer dan 7000 premium horecazaken die we met ons bedrijf van dienst zijn. ” - CEO Stefaan Bettens. 

“Perrier komt voor ons op het ideale moment, want naast ons gamma spirits, mixers en bieren kunnen we onze klanten nu ook het meest iconische merk mineraalwater aanbieden. De Belgische horeca ondergaat de laatste jaren een enorme transitie. Met Jet Import willen we op alle vlak blijven innoveren en onze klanten begeleiden naar meer kwaliteit en beleving in hun zaak. Perrier past als geen ander in dat verhaal.”

Meer over Perrier? Klik hier.

Jet Import

Contacteer ons

Rekkemstraat 58
8930 Lauwe
België

+32 56 50 97 40
+32 56 50 12 95
info@jetimport.be

Vul ons formulier volledig in en we contacteren je zo spoedig mogelijk.
Alle velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Jet Import

Cookies & Privacy policy

VOORWOORD

Uw privacy is van het grootste belang voor ons. We willen uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. Deze privacyverklaring houdt rekening met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

COOKIES

Deze website maakt gebruik van cookies, zo verbeteren we de surfervaring van onze bezoekers. Cookies laten onze website beter functioneren en stemmen deze af naar uw voorkeuren. Als u verder surft, geeft u ons toelating cookies te gebruiken.

Cookies worden eveneens gebruikt voor statistische doeleinden. De statistieken van onze website houden we bij met behulp van Google Analytics, een service voor webanalyse die wordt aangeboden door Google. Onze website maakt gebruik van Youtube, Facebook en andere externe diensten. Deze externe diensten kunnen cookies plaatsen om bepaalde gegevens vast te leggen, bijvoorbeeld om het klikgedrag van bezoekers te analyseren.

De meeste internetbrowsers bieden de mogelijkheid om geplaatste cookies te verwijderen van uw harde schijf. U kan cookies ook op voorhand afwijzen, of u kan aangeven dat u een waarschuwing wenst te ontvangen alvorens deze worden geïnstalleerd. Raadpleeg de instructies of de helpfunctie van uw internetbrowser voor meer details. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van onze websites.

UW GEGEVENS

Jet Import NV verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van websitebezoekers (naam, telefoonnummer, e-mailadres en noodzakelijke facturatiegegevens) en optionele - niet verplichte - gegevens (o.a. interesses in ons merken) met het oog op

 • Opvolgen van vragen d.m.v. een ingevuld contactformulier en/of support- & eventaanvragen.
 • Uitvoering van service
 • Het verzenden van gepersonaliseerde reclame (nieuwsbrieven/direct marketing)

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer en op basis van artikel 6.1 van de AVG/GDPR wetgeving, heeft de bezoeker steeds het recht op inzage van zijn gegevens, evenals het recht fouten te laten corrigeren of zijn gegevens te laten verwijderen. Dergelijke vraag tot verwijdering van gegevens zal automatisch de privileges als geregistreerde bezoeker opheffen, waardoor deze o.a. niet meer kan deelnemen aan wedstrijden, interactieve functionaliteiten, enz...

Jet Import NV gaat met de grootste zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt zijn door de persoon in kwestie. De gegevens kunnen worden opgeslagen in één of meerdere databanken en worden bewaard voor de benodigde periode om de door de klant verzochte dienst(en) te verlenen. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Voor klachten kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel

RECHTSGRONDEN VAN DE VERWERKING

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 van de AVG/GDPR

 • Contractuele basis: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
 • Het gerechtvaardigd belang: noodzakelijk om te kunnen functioneren en ondernemen
 • Toestemming

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Jet Import NV
Rekkemstraat 58
8930 Lauwe (Menen)
BE 0446 636 401

NIEUWSBRIEVEN

Op onze website heeft u de mogelijkheid zich in te schrijven op onze nieuwsbrieven. Uw gegevens worden nooit gedeeld met derden tenzij wij daarvoor uw voorafgaande toestemming hebben ontvangen. U kan zich te allen tijde uitschrijven door op de link 'uitschrijven' - die u onderaan elke email vindt - te klikken.

Jet Import

Algemene voorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 • Op iedere bestelling die is geplaatst bij JET IMPORT zijn deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing, niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de voorwaarden van JET IMPORT te aanvaarden.
 • JET IMPORT behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen door het publiceren van een nieuwe versie. Op lopende bestellingen blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling.

2. BESTELLING & PRIJZEN

 • Een bestelling, ook die genoteerd door agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend ten aanzien van JET IMPORT indien de betaling is voltooid.
 • Alle prijzen zijn BTW inbegrepen.
 • De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze verkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

3. LEVERINGS- EN VERZENDVOORWAARDEN

 • Al onze goederen worden geleverd, verzonden of vervoerd op risico van de klant, zelfs wanneer de zending franco gedaan wordt.
 • JET IMPORT doet al het mogelijke om de bestellingen binnen de gebruikelijke termijn van 2 tot 5 werkdagen te leveren, te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelling, voor zover de bestelling binnen de limiet van beschikbare voorraad valt.
 • Voormelde leveringstermijnen, welke worden aangeduid ter gelegenheid van de bestelling, zijn louter indicatief. Vertraging in de levering, om welke reden dan ook, kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding en is geen grond voor weigering van de levering of beëindiging van de overeenkomst en bevrijdt de klant niet van zijn verbintenis(sen).

4. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 • In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte of geleverde goederen exclusieve eigendom van JET IMPORT tot gehele betaling van de hoofdsom, interesten en kosten. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de in bezit name van de goederen.
 • Zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat mogen de goederen noch in zekerheid worden gegeven, noch worden verpand. De klant dient onmiddellijk te waarschuwen in geval van gerechtelijk beslag op de goederen.
 • De klant mag binnen het kader van zijn normale bedrijfsvoering de goederen verkopen. De hieruit verkregen vorderingen, staat hij nu reeds aan JET IMPORT af tot aan de volledige betaling van diens vordering. JET IMPORT aanvaardt deze cessie.

5. BEPALINGEN MET BETREKKING TOT ONTVANGST, KLACHTEN & AANSPRAKELIJKHEID

 • De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen door JET IMPORT op een normale manier kunnen geleverd worden en o.m. te zorgen voor een goede bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan, is de klant ertoe gehouden alle schade in hoofde van JET IMPORT te vergoeden.
 • De klant dient de geleverde goederen onmiddellijk na te zien.
 • In geval van zichtbare gebreken aan de goederen, dient de klant JET IMPORT hierover schriftelijk te informeren binnen een termijn van 3 werkdagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de goederen en dit middels aangetekende zending, teneinde discussies omtrent de voornoemde protesttermijn te vermijdenNa die termijn staat JET IMPORT enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, en dit voor zover JET IMPORT de gebreken kende of behoorde te kennen. Vorderingen wegens verborgen gebreken moeten op straffe van verval binnen de 30 dagen na de vaststelling van het gebrek voor de bevoegde rechtbank worden ingesteld.
 • Het formuleren van een klacht schort in geen geval de betalingsverplichting van de klant op.
 • In geval van zichtbare gebreken zal JET IMPORT ter vervanging nieuwe producten leveren of de klant het factuurbedrag terugbetalen. Voor verborgen gebreken of elke andere fout zal de eventuele schadevergoeding van JET IMPORT steeds beperkt blijven tot een terugbetaling van de prijs die zij mocht ontvangen. In geen geval kan JET IMPORT worden aangesproken voor enige onrechtstreekse gevolgschade (verlies van winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel,…).

6. RETOURZENDINGEN

 • Alleen goederen die in perfecte staat, met voldoende houdbaarheid, in hun originele verpakking, ongeopend en vergezeld van een betalingsbewijs worden geretourneerd, zullen worden teruggenomen. Enkel JET IMPORT beoordeelt of voldaan wordt aan de voorwaarden tot terugname en beslist over terugbetaling. In dit geval betaalt JET IMPORT enkel het factuurbedrag van de goederen terug. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant.

7. FACTURATIE

 • De bestelling wordt gefactureerd conform het BTW-tarief dat geldig is op de dag van bestelling.

8. BETALING VAN DE GOEDEREN

 • Bestellingen dienen, behoudens toegestane afwijkende betalingsvoorwaarden, online en voor levering betaald te worden.
 • Bij facturatie worden de facturen met de goederen meegestuurd of naar een facturatie-adres gestuurd, indien dat afwijkt van het afleveradres, en dient te worden betaald binnen de 15 dagen na factuurdatum.
 • De voorbehoudsloze betaling van een gedeelte van de factuur geldt als de aanvaarding van de volledige factuur.
 • In geval van wanbetaling van het geheel of gedeelte van de prijs op de vervaldag is de klant vanaf dit moment van rechtswege en zonder ingebrekestelling een jaarlijkse verwijlintresten van 12 % verschuldigd, minstens de rente zoals voorzien in art. 5 Wet 02-08-2002; alsook heeft JET IMPORT bovenop voornoemde rente, conform art. 6 Wet. 02-08-2002, recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de hoofdsom, met een minimum van 150 €.
 • Elke wanbetaling brengt de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen facturen, onafgezien van de aanvankelijk toegestane betalingstermijnen en geeft JET IMPORT het recht hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

9. CONTRACTUELE WANPRESTATIE

 • Wanneer de klant zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft JET IMPORT het recht om hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst, na ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 8 werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

10. BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT

 • Enkel het Belgisch recht is van toepassing.
 • Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, zijn bevoegd.

11. BESCHERMING VAN GEGEVENS

 • JET IMPORT verkoopt persoonlijke gegevens van klanten niet aan derden en behandelt deze strikt conform de van toepassing zijnde wetgeving en haar beleid met betrekking tot vertrouwelijkheid.
  • Red Bull
  • Kraken
  • VITHIT
  • FULFIL
  • Gin Mare
  • Twist and Drink
  • Fever-Tree
  • Copperhead
  • Almdudler
  • Double You
  • Marula
  • Bobby’s Dry Gin
  • Tovaritch!
  • Trojka
  • Bushmills
  • Omerta
  • Jose Cuervo
  • 1800
  • Monin
  • Hierbas de las Dunas
  • Santocci
  • Scavi & Ray
  • BOS
  • Bionade
  • MySmoothie
  • Ty Nant
  • Tau
  • Douwe Egberts
  • Hermit
  • Bongiorno
  • Peroni
  • Asahi
  • Café Marula
  • Lemonaid
  • ChariTea
  • Adriatico
  • Bundaberg
  • Supasawa
  • Select Aperitivo
  • Amaro Montenegro
  • Sir Edmond Gin
  • Vecchia Romagna
  • Rosso Antico
  • Don Papa Masskara
  • Community Cola
  • N'SANE
  • Shanky's Whip
  • Tobago Gold
  • Vita Coco
  • Manner
  • Rice Up!
  • Capri-Sun
  • BUSS SPIRITS
  • ARIZONA
  • Salitos
  • Perrier

  Bedankt voor uw aanvraag. We contacteren u zo snel mogelijk.

   Bedankt voor uw bericht. We contacteren u zo snel mogelijk.

   Sluiten